ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
14 ივლისი 2015