ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 ივნისი 2022