ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 თებერვალი 2022