ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
14 დეკემბერი 2021