ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
01 ნოემბერი 2021