ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 ოქტომბერი 2021