ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
10 აგვისტო 2021