ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 აგვისტო 2020