ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 ივლისი 2020