ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
20 ივლისი 2020