ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
13 ივლისი 2020