ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
22 ივნისი 2020