ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 ივნისი 2020