ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
25 მაისი 2020