სპორტის პროგრამების განყოფილების პროექტები

 

• სპორტული ღონისძიებები

• მწვრთნელთა მხარდაჭერა

• სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

• სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა

• წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება

• პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა

• თბილისი - 2015“ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები