განათლების პროგრამების განყოფილების პროექტები

 

• სკოლამდელი განათლების მართვის სისტემის გაუმჯობესება

• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა

• ინტელექტუალური, საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტების ხელშეწყობა

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა სკოლის მართვის პროცესში

• ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა

• პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების განვითარების ხელშეწყობა

• უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა

• იურიდიული კლინიკა (თბილისელების ადვოკატი)

• სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის

• მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე