დედაქალაქის ქუჩებზე მოედნებზე და მაგისტრალებზე სხვადასხვა სახის სამუშაოებისა და ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში სატრანსპორტო საშუალებებისა და ქვეითად მოსიარულეთა მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემების შეთანხმება.

 

განხილვის ვადა: 1 თვე 

 

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-  განცხადება;

-    საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა ოთხ ეგზემპლიარად;

-    სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს ბრძანება სამუშაოების ჩატარების ნებართვის შესახებ

დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

-    იურიდიული პირი;

-    ადმინისტრაციული ორგანო;

 

დედაქალაქის ტერიტორიაზე არაგაბარიტული, მძიმეწონიანი და საშიში ტვირთების გადამტანი სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მარშრუტის შერჩევა

 

განხილვის ვადა: 1 თვე

 

         წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-    განცხადება;

-    სატრანსპორტო საშუალებების მონაცემები;

-    მძღოლის მონაცემები;

-    ტვირთის მონაცემები;

-    ტვირთის გადაადგილების საწყისი და ბოლო პუნქტების მისამართები;

 

დაინტერესებული პირები:

-     ფიზიკური პირი;

-     იურიდიული პირი;

-    ადმინისტრაციული ორგანო; 

 

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების დამონტაჟება, დემონტაჟი, ადგილმდებარეობის შეცვლა.

 

განხილვის ვადა: 1 თვე

 

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-         განცხადება;

დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

-    იურიდიული პირი;

-    ადმინისტრაციული ორგანო; 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის საკუთრებაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე საცნობი ნიშნის გაცემა.

 

         წარსადგენი დოკუმენტაცია:

–        განცხადება

–        საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამართლებრივი აქტით დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად გაცემული პირის ზომიერად, მნიშვნელოვნად ან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი ცნობა

–        ავტოსატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობის ქსეროასლი

 დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი; 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ადაპტირებული M2 ან/და M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრისთვის  საცნობი ნიშნის გაცემა.

 

განხილვის ვადა: 1 თვე

         წარსადგენი დოკუმენტაცია:

–        განცხადება

–        სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობის ქსეროასლი

 დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

-    იურიდიული პირი;

-    ადმინისტრაციული ორგანო;

  

ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგოლობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსის გაჩერებების დადგენა  და აღნიშნულ გაჩერებებზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ნიშნები, ელექტრო ტაბლოები).

განხილვის ვადა: 1 თვე

 

         წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-  განცხადება;

 დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

-    იურიდიული პირი;

-    ადმინისტრაციული ორგანო;

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ბალანსზე რიცხული საერთო საცხოვრებლებში დროებით მცხოვრები პირებისთვის სამოქალაქო რეესტრში, რეგისტრაციის გასატარებლად საჭირო ცნობების გაცემა.

 

       განხილვის ვადა: 1 თვე

      წარსადგენი დოკუმენტაცია:

–        განცხადება

–        პირადობის მოწმობის ქსეროასლი

დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით,  1252 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში გასაჩივრებისას საჩივრის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება

 

განხილვის ვადა: 1 თვე

 

           წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-    განცხადება (საჩივარი)/პროტესტი

 

  დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

-    იურიდიული პირი;

-    ადმინისტრაციული ორგანო. 

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის “ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში გასაჩივრებისას საჩივრის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება

 

განხილვის ვადა: 1 თვე

 

 წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-    განცხადება (საჩივარი)/პროტესტი

 

 დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი; 

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ქვეპუნქტით, 135-ე მუხლითა  და 1351 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში გასაჩივრებისას საჩივრის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება

 

განხილვის ვადა: 1 თვე

 

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

-    განცხადება (საჩივარი)/პროტესტი

 

 დაინტერესებული პირები:

-    ფიზიკური პირი;

-    იურიდიული პირი.