ზოგადი მითითებები და მოთხოვნები:

საპროექტო განაცხადები მიიღება ღონისძიების განხორციელებამდე 40 კალენდარული დღით ადრე;

განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ მხოლოდ იურიდიულ პირებს (შპს, ააიპ, სსიპ...)

საპროექტო განაცხადის ფორმას უნდა ახლდეს თავსართი წერილი პროექტის შესახებ მოკლე ანოტაციით, ქ. თბილისის მერის ან კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის სახელზე;

პროექტში მაქსიმალურად უნდა იყოს გადმოცემული ინფორმაცია დაგეგმილი ღონისძიებებისა და შემოქმედებით-საორგანიზაციო ჯგუფის შესახებ, ასევე, ბიუჯეტი წარმოდგენილი უნდა იყოს დასაბუთებულად;

 

თეატრალური პროექტების შემთხვევაში: 

დამოუკიდებელი რეჟისორის მიერ წარმოდგენილ პროექტის განაცხადს უნდა ახლდეს წერილობითი თანხმობა შესაბამისი თეატრიდან სპექტაკლის განხორციელების თაობაზე;

წარმოდგენილი უნდა იყოს შემოქმედებითი ჯგუფის (რეჟისორი, კომპოზიტორი, ქორეოგრაფი, მხატვარი, მთარგმნელი, სამსახიობო ჯგუფი, და სხვა) შესახებ ინფორმაცია;

პროექტს უნდა ახლდეს პიესა ან ინსცენირება (დიდი მოცულობის ტექსტის შემთხვევაში განაცხადს უნდა ახლდეს კომპაქტ-დიკზე ჩაწერილი  პიესა Word-ის ფორმატში)

 

განაცხადის ფორმის გადმოწერა შეგიძლიათ ამ ბმულიდან

განაცხადის დაზუსტების ფორმის გადმოწერა შეგიძლიათ ამ ბმულიდან

   


 

 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის

საქალაქო სამსახური

              

საპროექტო განაცხადის ფორმა

 

 

    1.  ინფორმაცია პროექტის წარმომდგენის შესახებ  

 

 • პროექტის წარმომდგენი ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა

 

 

 • ორგანიზაციის დასახელება                                             საიდენტიფიკაციო კოდი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი  (ქალაქი,  ქუჩა,  # )

 

 

 

 

 • ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 

 

                          ტელეფონი/ფაქსი                                    ელფოსტა                                         ვებგვერდი

 

 

 

 • ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი        

სახელი/გვარი

 

თანამდებობა

 

ტელეფონი

 

ელფოსტა

 

 

 

 • ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ (ძირითადი საქმიანობის მოკლე აღწერა)

 

 

 

 

 

 • ბოლო 3 (სამი)  წლის განმავლობაში განხორციელებული პროექტები

 (საჭიროებისამებრ,  გაზარდეთ ველების რაოდენობა)            

პროექტის დასახელება

 

განხორციელების პერიოდი

 

პროექტის აღწერილობა

 

 

 

      2.  ინფორმაცია პროექტის შესახებ

 • პროექტის სახელწოდება    

 

 

 • პროექტის მიზნები და ამოცანები 

*რისი მიღწევა გსურთ აღნიშნული პროექტით/ რა მიზანს ემსახურება თქვენი პროექტი. წარმოადგინეთ პროექტის მოკლე და მკაფიო აღწერილობა (არაუმეტეს 500 სიტყვისა)

 

 

 • მიზნობრივი აუდიტორია

*მიუთითეთ, კონკრეტულად რა მიზნობრივ აუდიტორიაზეა გათვლილი პროექტი (სფეროს წარმომადგენლები,  სტუდენტები, ფართო საზოგადოებრიობა და სხვ.)

 

 

 • პროექტის განხორციელების რისკფაქტორები

 

 

 • ინფორმაცია თანადამფინანსებლის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

*მიუთითეთ ინფორმაცია თანადამფინანსებლის მონაწილეობის ფორმის შესახებ (დაფინანსება, მომსახურება, მატერიალური ფასეულობის გადაცემა, იჯარა და სხვ.)

 

 

  

3. სამოქმედო გეგმა

     *აღწერეთ პროექტის განსახორციელებლად შემუშავებული სამოქმედო გეგმა (საჭიროებისამებრ, გაზარდეთ ველების რაოდენობა)

 

დაგეგმილი აქტივობა

განხორციელების პერიოდი

დაგეგმილი აქტივობის

აღწერა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    4. ფინანსური გაანგარიშება/ხარჯთაღრიცხვა                                       

         *პროექტის ერთიანი ხარჯთაღრიცხვა დაგეგმილი აქტივობების შესაბამისად (საჭიროებისამებრ, გაზარდეთ ველების რაოდენობა)

 

 

დასახელება

 

ერთეულის ღირებულება

 

რაოდენობა

 

სულ

დაფინანსების წყარო

მერია

პარტნიორი ორგანიზაცია

თვითდაფინანსება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

*  გთხოვთ, „სამოქმედო გეგმის“  ბიუჯეტში თანხები მიუთითოთ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში,  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით;

*„ფინანსური გაანგარიშების/ხარჯთაღრიცხვის“  პუნქტებში მითითებული თანხების ცვლილება, ერთმანეთთან მიმართებაში,  დასაშვებია  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტის არაუმეტეს 10% -ის ფარგლებში  (გარდა ჰონორარებისა).

 

              5. დანართის სახით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

ü  საბანკო რეკვიზიტები;

ü  ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ü  გადასახადის გადამხდელის მოწმობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 

 

6. შენიშვნა          

ü  განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს ღონისძიების დაწყებამდე არანაკლებ 40 კალენდარული დღით ადრე;

ü  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური ბიზნესკლასის ავიაბილეთებისა და მაღალი კლასის სასტუმროების ხარჯებს არ ანაზღაურებს;

ü  საბანკო/სადაზღვევო გარანტიის წარმოდგენის გარეშე წინასწარი ანგარიშსწორება დაუშვებელია;

ü  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური უფლებამოსილია, განმცხადებლისგან მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტის/ინფორმაციის წარმოდგენა;

ü  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური ხელშეკრულების გაფორმებამდე გაწეულ ხარჯებს არ ანაზღაურებს;

ü  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური პროექტის ფარგლებში ძირითადი საშუალებების შესაძენად საჭირო თანხებს არ ანაზღაურებს.

 

 

 

წინამდებარე პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია _______________________________ იღებს პასუხისმგებლობას, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტიდან პროექტის განსახორციელებლად გამოყოფილი ყველა ფინანსური/მატერიალური დახმარება გამოიყენოს მიზნობრივად.

 

 

 

   ___________________________________                                                                                                        ________________       

                   ხელომოწერა                                                                                                                                                                    თარიღი

 

 


 

                                                                                  

საქართველო, თბილისი,  შარტავას ქ. #7

     

                                                                                                                                    თარიღი:  ____________________წ.

 

   ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის

 

განაცხადის დაზუსტების ფორმა

 

 

 

ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი :

 

 

ორგანიზაციის  წარმომადგენელი (სახელი, გვარ):

 

 

 

ფაქტიური მისამართი (ქალაქი/ქუჩა #/საფოსტო ინდექსი):

 

 

ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა:         

 

 

პირველადი განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი:                                             პროექტის დასახელება:                     

 

 

 

                               

დასაზუსტებელი საკითხის მოკლე აღწერა :

 

 

 

ა)  პროექტის განხორციელების  პერიოდი

 

 

 

ბ) პროექტის ბიუჯეტი

 

პროექტის სრული ბიუჯეტი

მერია

პარტნიორი ორგანიზაცია

თვითდაფინანსება

       

 

 

 

 

 

ხარჯთაღრიცხვა

 

 

 

 

დასახელება

 

ერთეულის ღირებულება

 

რაოდენობა

 

სულ

დაფინანსების წყარო

მერია

პარტნიორი ორგანიზაცია

თვითდაფინანსება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

 

 

 

განმცხადებლის ხელმოწერა

 

 

ბ. ა.

 

წარმოადგინეთ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში მისამართი: საქართველო, თბილისი, შარტავას  ქ. 7