თბილისის მერიამ აგვისტო-სექტემბერში 76 ტენდერი გამოაცხადა

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების საქალაქო სამსახურმა, მიმდინარე წლის 4 აგვისტოდან 30 სექტემბრის ჩათვლით, 76 ტენდერი გამოაცხადა, საერთო თანხით - 14 920 961.00 ლარი.
მერიის შესყიდვების სამსახურის ინფორმაციით, თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურს გამოცხადებული აქვს   36 ტენდერი, თანხით - 11 908 400,00 ლარი; ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურს - 17 ტენდერი, თანხით 2 631 496.00 ლარი; ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურს - 4 ტენდერი, თანხით 21 245,00 ლარი; მერიის ადმინისტრაციას - 19 ტენდერი, თანხით 359 820.00 ლარი.

ხელშეკრულების პირობებში მეტი სიცხადის, მხარეთა ვალდებულებების მკაფიოდ განსაზღვრის და პროექტების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, აღნიშნულ პერიოდში  ხელშეკრულების პირობებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. კერძოდ: 

  • დაინერგა და განისაზღვრა შესრულებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის გარანტიის  პირობები; 
  • დაინერგა სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი, რომელიც ეტაპებად დაიყო  და ყოველი ეტაპის შეუსრულებლობისთვის გათვალისწინებულ იქნა საჯარიმო სანქციები;
  • ხელშეკრულებებში აისახა საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება;
  • სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენი ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიისოდენობა 2%-დან   5%-მდე გაიზარდა;
  • წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენების შემთხვევაში, წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავების წესი განისაზღვრა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის N508 ბრძანების შესაბამისად. ცვლილება აისახა სატენდერო დოკუმენტაციაში, რითაც, პრეტენდენტებისთვის ავანსის ზემოთაღნიშნული მეთოდის გამოყენების შესახებ  ინფორმაცია კონტრაქტის გაფორმებამდე გახდა ცნობილი. წინა პერიოდში მათთვის ეს ინფორმაცია ცნობილი ხდებოდა უშუალოდ მიღება-ჩაბარების აქტის წარმოდგენისას, მას შემდეგ, რაც სამუშაოების გასაგრძელებლად ჩაერიცხებოდათ გათვალისწინებულზე ნაკლები თანხა.

გარდა ამისა, სატენდერო პირობებში დაინერგა სხვა სიახლეებიც, რომელთა ნახვა შესაძლებელია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (Procurement.gov.ge) ატვირთულ სატენდერო დოკუმენტაციებში.

01 ოქტომბერი 2014