ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 დეკემბერი 2019