ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
09 დეკემბერი 2019