ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
02 დეკემბერი 2019