ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
26 ნოემბერი 2019