ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 აგვისტო 2019