ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
29 ივლისი 2019