ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
01 ივლისი 2019