ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
18 ივნისი 2019