ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
10 დეკემბერი 2018