ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

ღია კონკურსი ორი ეტაპისგან შედგება:

  • განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა; 
  • გასაუბრება. 

გამოცხადებული ვაკანტური თანამდებობები განთავსებულია სსიპ-საჯარო სამსახურისბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: (www.Hr.gov.ge).

საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას 7

საკონტაქტო ტელეფონები: +995591408664

საკონტაქტო პირი: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი

22 ოქტომბერი 2018