ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 აგვისტო 2018