ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 აგვისტო 2018