ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
23 ივლისი 2018