ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 ივლისი 2018