ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
25 ივნისი 2018