ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

ღია კონკურსი ორი ეტაპისგან შედგება:

· განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

· გასაუბრება.


გამოცხადებული ვაკანტური თანამდებობები განთავსებულია სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: (www.Hr.gov.ge).საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას 7

საკონტაქტო ტელეფონები: +995591408664

საკონტაქტო პირი: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი

https://www.hr.gov.ge/

02 აპრილი 2018