ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადდა  ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

ღია კონკურსი ორი ეტაპისგან შედგება:

 · განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;   

· გასაუბრება;

 

  გამოცხადებული ვაკანტური თანამდებობები განთავსებულია სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: (www.Hr.gov.ge).

 

 

საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას 7  

საკონტაქტო ტელეფონები: +995591408664  

საკონტაქტო პირი: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი

02 აპრილი 2018