ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
23 იანვარი 2018