ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
25 დეკემბერი 2017