ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
11 დეკემბერი 2017