ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
20 ნოემბერი 2017