თბილისის მერიის განცხადება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრურებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 27 ივლისს გამოცხადდა კონკურსი. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ვაკანტური პოზიციებს ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge და გაიაროს რეგისტრაცია.

განაცხადების წარდგენის ვადა განისაზღვრა 10 დღით.

თბილისის მერის ბრძანება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრურებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თაობაზე: 

თბილისის მერის ბრძანება N1-1307 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრურებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის სხდომის 2016 წლის 19 ივლისის N6 ოქმი

 

ტესტირების ეტაპის სავალდებულო სამართლებრივი აქტები:

ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''

საქართველოს კანონი  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ ''

 საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი''

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს ორგანული კანონი ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''

27 ივლისი 2016