ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 თებერვალი 2016