ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
02 თებერვალი 2016