ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
12 იანვარი 2016