ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
22 დეკემბერი 2015