ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
01 სექტემბერი 2015