ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
11 აგვისტო 2015