ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 დეკემბერი 2020