ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
30 ნოემბერი 2020