ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
02 ნოემბერი 2020